Noteikumi

1. Interneta veikala „www.natimi.eu” īpašnieks ir uzņēmums:
     Ražošanas un pakalpojumu uzņēmums „EKO” Zofia Kot

    Szafranowa iela 11, 42-200 Čenstohova (Częstochowa)
Uzņēmuma identifikācijas numurs (REGON): 151015906, NMR kods: 573-001-47-44

     turpmāk tekstā - Pārdevējs.

2. Interneta veikals, kas pieejams adresē www.natimi.eu

3. Pirkumus mūsu veikalā var veikt personas, ne jaunākas par 18 gadiem (fiziskās personas) un uzņēmēji (juridiskās personas), turpmāk tekstā - Pircēji.

4. Pasūtījumus var veikt 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Pasūtījumi, kas noformēti svētdienās un brīvdienās, tiks apstrādāti to noformēšanas kārtībā, pirmajā darba dienā pēc pasūtījuma noformēšanas dienas.

5. Pasūtījumi tiek izpildīti Polijas Republikas teritorijā. Pasūtījumi var tikt izpildīti ārpus Polijas Republikas robežām, Pusēm par to atsevišķi vienojoties.

Iepirkšanās noteikumi.
1. Lai iepirktos mūsu veikalā, pareizi jāaizpilda un jānosūta pasūtījuma veidlapa, kas pieejama tīmekļa vietnē www.natimi.eu, un jāizvēlas samaksas veids.

2. Noformējot un apstiprinot pasūtījumu, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un savu personas datu apstrādei pasūtījuma izpildes nolūkos.

3. Lūdzam norādīt pareizo kontaktinformāciju, ieskaitot tālruņa numuru, lai šaubu gadījumā varētu viegli izskaidrot visas neskaidrības. Veikals patur tiesības pārbaudīt pasūtījumu un to anulēt, ja pastāv pamatotas šaubas par tā izpildes iespējamību.

4. Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu veikala personāls nosūta uz e-pastu. Pārdošanas līgums Civillikuma izpratnē tiek noslēgts, kad veikala darbinieks apstiprina pasūtījumu.

5. Izmaiņas pasūtījumā var veikt pa tālruni vai pa e-pastu līdz pārdošanas dokumenta izdošanas brīdim. Pircējs nevar anulēt pasūtījumu, kurš jau ir nosūtīts.

6. Izpildot un nosūtot pasūtījumu ar tajā sniegto informāciju, Pircējs apstiprina to patiesumu un piekrišanu visiem šo Noteikumu nosacījumiem.

7. Visas cenas ir norādītas Polijas zlotos un iekļauj PVN. Katra preces cena ir spēkā Klienta pasūtījuma noformēšanas brīdī. Cenās nav iekļautas piegādes izmaksas. Pircējam ir tiesības mainīt cenas bez iepriekšējā paziņojuma nosūtīšanas pasūtītājam, ar nosacījumu, ka cenas izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem pasūtījumiem.

8. Visi Pārdevēja piedāvātie produkti ir jauni, bez fiziskiem un juridiskiem defektiem.

9. Katram pasūtījumam tiek izrakstīts pārdošanas dokuments - kases čeks vai PVN faktūrrēķins.

10. Pārdevējs pieņem šādus maksājuma veidus: pēcapmaksa un pārskaitījums uz kontu.

11. Pasūtījums tiek pieņemts izpildei:
izvēloties apmaksu ar pārskaitījumu - līdz 48 stundām pēc maksājuma ieskaitīšanas Pārdevēja kontā

Konta dati:
Konta numurs: 92102016640000380203800323
Saņēmējs:
ZPU EKO Zofia Kot
ul. Majowa 11, 42-200 Częstochowa

Maksājumā mērķī jānorāda pasūtījuma numurs.

Veikala personāls darīs visu iespējamo, lai ievērotu iepriekš minētos izpildes termiņus. Īpašos gadījumos, ja izpilde ir nokavēta, Pircējs tiks regulāri informēts par izpildes statusu.

Pasūtījums netiek pieņemts izpildei, kamēr kontā nav ieskaitīta atbilstoša naudas summa.

12. Ja produkts nav pieejams, Pircējs tiek informēts par to pasūtīšanas brīdī. Tad viņš var izvēlēties pasūtījuma izpildes veidu (daļējā izpilde, izpildes laika pagarināšana, visa pasūtījuma anulēšana). Ja atbilde no Pircēja netiek saņemta 3 dienu laikā, veikals patur tiesības nosūtīt pasūtītās preces, kas ir pieejamas, vai anulēt visu pasūtījumu.

13. Iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot GLS kurjerpastu.

Piegādes cena, izvēloties kurjerpastu - 107.01 PLN

Sīkāku informāciju var atrast cilnē Piegāde un samaksa.

14. Pārdevējs garantē Pircējam iespēju atgriezt un apmainīt iegādāto preci 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Sīkāku informāciju par preču atgriešanas un sūdzību izskatīšanas kārtību, var atrast cilnē Preces atgriešana un apmaiņa.

15. Pārdevējs apņemas aizsargāt personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. l-88pp.). Saskaņā ar šo likumu veikala Klientiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot un pieprasīt pārtraukt to izmantošanu.

16. Pārdevējs patur tiesības mainīt šos noteikumus, ievērojot pārskatīšanas mehānismu, kas nepārkāpj klientu tiesības.

Nobeiguma noteikumi
1. Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir tīmekļa vietnē esošās cilnes Piegāde un samaksa un Preces atgriešana un apmaiņa. Šo informāciju mēs esam ievietojuši labi redzamā vietā, lai pievērstu Pircēju uzmanību šiem svarīgajiem Noteikumu punktiem.

2. Pārdevējs patur tiesības mainīt piedāvāto preču cenas, izņemt preces no pārdošanas vai/un ieviest pārdošanā jaunās preces, veikt un atcelt veicināšanas akcijas vai veikt izmaiņas tajās bez iepriekšēja brīdinājuma.

3. Nosūtot pasūtījumu, Pircējs paziņo, ka piekrīt personas datu glabāšanai un apstrādei pasūtījuma izpildes, faktūrrēķina izrakstīšanas, darījuma kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas nolūkos. Pircēja personas dati ir konfidenciāli un netiks izpausti trešajām personām. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot un izdzēst no Pārdevēja datu bāzes.

4. Preču pārdošanas līgums tiek noslēgts saskaņā ar Polijas likumu, poļu valodā.

5. Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, Puses vadās pēc Civilkodeksa noteikumiem.

6. Visi strīdi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, tiek risināti tiesā, kurai ir materiāla un teritoriāla kompetence to atrisināt.

7. www.ekokids.eu veikala personāls darīs visu iespējamo, lai piedāvāto preču apraksti un tehniskie dati būtu patiesi un aktuāli, un fotogrāfijas atspoguļotu preču faktisko stāvokli.